COVID-19: Jak (pře)žít

Všechny stresující události dneška včetně stoupajícího počtu zemřelých by mohly být pouhým prologem k opravdu rozsáhlé kalamitě …. současná konzumní společnost otevírá dveře ke zvýšené úmrtnosti populace … zjistili jsme těsnou korelaci mezi vysokou koncentrací homocysteinu v krvi, skrytým vysokým překyselením organismu (společně s dalšími kofaktory) a silnou nakažlivostí nemocí COVID-19 s jejím těžkým až fatálním průběhem …

Nejsme vědci, ani studovaní lékaři – přesto nám dovolte několik slov.

Zabýváme se účinnými způsoby jak uzdravit / udržet naše klienty ve skutečném zdraví. Během více než desetileté praxe založené na vynikajících výzkumných studiích a závěrech českého lékaře MUDr. Karla Erbena (týkajících se podstaty aminokyseliny homocystein a jejího rozhodujícího vlivu na vznik všech civilizačních onemocnění) jsme objevili PŘÍMOU KORELACI mezi vysokou koncentrací homocysteinu v krvi, skrytým překyselením organismu (společně s dalšími kofaktory) a rozsáhlou infekčností COVID-19 s jejími fatálními průběhy. Zdá se, že COVID – obrazně řečeno – používá těchto vzájemných propojení jako „dopravního systému“, který mu umožňuje napadnout jakoukoliv část lidského těla, která je v době nákazy nejvíce oslabena. Vysoká koncentrace homocysteinu v krvi podstatně napomáhá k jejímu zahušťování se všemi důsledky na vysoký krevní tlak a riziko trombózy.

Co dělat a kam se obrátit?

Objevte a snižte pro vlastní bezpečnost svůj „ index náchylnosti k nákaze COVID“ (covid predisposition index – CPI), abyste se vyhnuli značné míře nemocí a neduhů naší moderní doby – obezitě, cukrovce, vysokému krevnímu tlaku a mnohým dalším.

Požádejte svého lékaře o zjištění hladiny Vašeho celkového (volného i vázaného) homocysteinu a SNIŽUJTE JEJ na nejnižší možnou bezpečnou úroveň, která je pod 6,4 mmol/l, a konzumujte výživnou stravu s obsahem zejména kyseliny listové, vitamínů B6 & B12.

NEPODCEŇUJTE skryté překyselení získávané zejména z FAST FOOD, instatních a chemicky upravovaných surovin a nápojů chudých na PŘÍRODNÍ vitamíny a minerály. ZVYŠUJTE svoji acidobazickou bilanci na požadovanou úroveň alespoň 7,35 pH a vždy zvažujte CO a KDE jíte.


Jestliže je toto Vaše nejoblíbenější jídlo, nedivte se, že Vaše pH bilance je 4,4 pH a CPI 6,9 (viz tabulka) a že si vykračujete vstříc řadě potíží.

Chemicky dopovaná strava a (polo)hotová jídla v konzervě ničí buněčnou imunitu již v jejím samotném počátku. Rozdílný rozsah infekce COVID v USA, Evropě, severských zemích a jižní Africe ilustruje tuto korelace zcela jasně (horší v USA, mnohem lepší v severských zemích – viz tabulka Predispozice k nákaze COVID-19).

Vakcína – ikdyž se později objeví – téměř jistě nebude všelék. Čím vyšší náchylnost na COVID, tím nižší ochranný štít. Zdá se, že to bude spíše obtěžující boj s komárem a nezapomínejme, že každá síť se proděraví, zejména když se o to neustále snažíme. Každý z nás musí vzít své zdraví do svých vlastních rukou a změnit svůj život. Neexistuje jiná cesta, jak si vrátit buněčnou imunitu zpět.

Všechny zvyšující se / klesající počty nakažených lidí nám jenom říkají, jak těsně jsme přiklopili bezpečnostní víko, nic víc. COVID tu s námi zůstane skrytě číhat na naše pochybení. Každý si může snadno zjistit osobní odhadovanou náchylnost na infekci COVID včetně očekávaného průběhu onemocnění pomocí zjednodušeného modelu a uvedené tabulky nezávisle na svém věku, když zjištěnou hodnotu homocysteinu vydělí nejnižší hodnotou pH ranní moče (pH-bilance je zpravidla nižší, pro tento informativní propočet je údaj dostatečný).

Uvedená tabulka odpovídá hodnotám body mass indexu (BMI) těsně pod 25. K podchycení Vaší vlastní tělesné konstituce a faktoru času upravte Váš index CPI takto:

  • BMI spíše k hodnotě 18,5 snižuje index o -0,5 stupně tabulky
  • BMI do hodnoty 30 zvyšuje index o +0,5 stupně tabulky
  • BMI vyšší hodnota než 30 zvyšuje index o +1,0 stupeň tabulky
  • významně časté pasivní kouření zvyšuje index o O,5 stupně tabulky
  • pasivní a aktivní kouření zvyšuje index o +1,0 stupeň tabulky

Predispozice k nákaze COVID-19

Stupeň imunityHcy-úroveňpH bilanceCPIPredispozice k nákaze COVID-19CPI dle zemí
1. téměř bezpečný<6,34>7,4<0,85velmi malá, buněčná imunita zvládá dobře sporadický kontakt; velmi nízká /
nulová
možnost trvalých následků
2. běžný<12,8=>7,1<1,8pravděpodobná
, buněčná imunita aktivována,
lehký průběh závisí na kofaktorech „otravy“ CO2, procentního rozsahu chronických zánětů
3. varovně slabý<18,6>7,1<2,8100 % při denní opakované expozici
, zcela zřetelné klinické příznaky,
vysoce infekční pro oslabené okolí
; pravděpodobné dlouhotrvající
omezeni vnitřních tělesných struktur
4. pravidelně selhávající<29,5<4,3<6,9100 % i při jednorázové expozici
, některé orgány
funkčně výrazně omezeny
/
selhávající
, koncentrace CO2 > 11%, rozsah chronických zánětů v těle > 50%, hcy-úroveň přes 29 mmol/l déle než 5 let, pH-bilance <5 déle než 3 roky,
VAKCÍNA pouze ČÁSTEČNĚ ÚČINNÁ …
5. kriticky velmi nedostatečný<29,8<4,1<7,3
selhávající zdravotní stav výsledkem
DLOUHODOBÉHO
a
NEŘEŠENÉHO překyselení těla
,

propad acidobazické bilance pod 4,5 při hcy-úrovni => 29
déle než 5 až 7 let,
buněčná imunita nefunkční,
VAKCINACE NEFUNKČNÍ
,
tělo nevytváří protilátky z důvodu celkové tělesné slabosti, objevuje se demence, smrt nastává v důsledku úplného selhání organismu i po nákaze běžnými nemocemi / zraněních nebo nedostatečné mobility
6. chybějící, závislý na podpůrných přístrojích>29,8<4,0>7,3při více kritických kofaktorech neslučitelná se životem

Legenda

Hcy-úroveň ……… celková hodnota homocysteinu (volného i vázaného) v těle (mmol / l krve); bilance homocysteinu včetně rezervních možností k zajištění rovnováhy
pH-bilance ……….. celková pH bilance organismu včetně zdrojů a záložní alkality a její vliv na zvýšení rozsahu chronických zánětů v těle
CPI …………………“index náchylnosti k nákaze covid“ (podíl CPI = hcy úroveň / pH bilance)

Poznámka: výše uváděné číselné hodnoty jsou extra- /interpolovány na základě publikovaných statistik, závěry analyticky zpracovány metodami REGENEA Medical Centre

Zdroje:
MUDr. Karel Erben – studie o aminokyselině homocystein
REGENEA Centrum – kvantifikace a extrapolace údajů získaných za dobu provozu Centra zdraví celostní medicíny, https://www.mujdetox.online, https://www.regenea.eu

Fatálně vyjímečné riziko vysoké hladiny homocysteinu a vysokého překyselení je tak varující, že index CPI by mohl být nazýván také

… indexem předurčenosti k obezitě, … indexem předurčenosti k cukrovce, … indexem předurčenosti k vysokému krevnímu tlaku

Změňte svůj způsob života dřív, než Vás to naučí svým způsobem život sám !