COVID-19: Jak (pře)žít

Nespoléhejte na vakcínu, pokud neznáte Vaši skutečnou hladinu homocysteinu a překyselení organismu – COVID je zákeřný nepřítel, pro lidi s homocysteinem nad 15 mmol je jeho zvládnutí tělo devastující zátěž, nad 25 mmol to už je opravdu i o život !

Při setrvalé hladině homocysteinu nad 12 mmol/l a pH < 6,5 kromě jiného vzniká

  • riziko vzniku autismu u dětí po očkováních v prvních letech života
  • syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi spojené s virem COVID-19 u dětí (PIMS-TS, také MIS-C)
  • riziko rozvoje rakoviny (nejen) pohlavních orgánů
  • snižující se schopnost přirozeného početí (u žen i mužů)
  • riziko trvalé obezity dětí i dospělých

Homocystein ve vyšší než bezpečné hladině 6,34 se chová v těle obdobně destruktivně jako alkohol (bilance v těle pH_4,042). Homocystein (bilance v těle pH 4,025) je aminokyselina.

“Alkohol má negativní vliv na množství lymfocytů v krvi, tudíž i následná odpověď imunitního systému na vakcínu je omezená. Podle zjištění britské specialistky na urgentní medicínu Ronx Ikhariové po vypití tří sklenek prosecca dochází až k 50% snížení počtu lymfocytů v krvi.

Lymfocyty přitom tvoří 20-40 % celkového počtu bílých krvinek a jsou koncentrované v centrálních lymfatických orgánech a tkáních, tedy ve slezině, mandlích a lymfatických uzlinách, kde pravděpodobně dochází i k počáteční imunitní reakci na vakcínu. Při snížení počtu lymfocytů v těle tedy může dojít ke slabší odpovědi organismu,” upozorňuje pro Daily Mail imunoložka Sheena Cruickshanková z Manchesteru.

4. 1. 2021, https://www.novinky.cz/koronavirus/ …

Není to jenom COVIDem

Všechny stresující události dneška včetně stoupajícího počtu zemřelých by mohly být pouhým prologem k opravdu rozsáhlé kalamitě, protože současná konzumní společnost otevírá dveře ke zvýšené úmrtnosti populace při mutacích virů, jako jsou další (korona)viry. Zjistili jsme těsnou korelaci mezi vysokou koncentrací homocysteinu v krvi, skrytým vysokým překyselením organismu (společně s dalšími kofaktory) a silnou nakažlivostí nemocí COVID-19 s jejím těžkým až fatálním průběhem.

Zabýváme se účinnými způsoby jak uzdravit / udržet naše klienty ve skutečném zdraví. Během více než desetileté praxe založené na vynikajících výzkumných studiích a závěrech českého lékaře MUDr. Karla Erbena (týkajících se podstaty aminokyseliny homocystein a jejího rozhodujícího vlivu na vznik všech civilizačních onemocnění) jsme objevili PŘÍMOU KORELACI mezi vysokou koncentrací homocysteinu v krvi, skrytým překyselením organismu (společně s dalšími kofaktory) a rozsáhlou infekčností COVID-19 s jejími fatálními průběhy. Zdá se, že COVID – obrazně řečeno – používá těchto vzájemných propojení jako „dopravního systému“, který mu umožňuje napadnout jakoukoliv část lidského těla, která je v době nákazy nejvíce oslabena. Vysoká koncentrace homocysteinu v krvi podstatně napomáhá k jejímu zahušťování se všemi důsledky na vysoký krevní tlak a riziko trombózy.

Co dělat a kam se obrátit?

Ačkoliv se klasická medicína staví ke zjištěním ohledně homocysteinu odmítavě, nikdo Vám nemůže bránit si sami pro sebe zjistit a pro vlastní bezpečnost snížit svůj „ index náchylnosti k nákaze COVID“ (covid predisposition index – CPI), abyste se vyhnuli vysoké pravděpodobnosti nemocí a neduhů naší moderní doby – obezitě, cukrovce, vysokému krevnímu tlaku a mnohým dalším.

Požádejte svého lékaře o zjištění hladiny Vašeho celkového (volného i vázaného) homocysteinu. SNIŽUJTE JEJ na nejnižší možnou bezpečnou úroveň, která je pod 6,4 mmol/l, a konzumujte výživnou stravu s obsahem zejména kyseliny listové, vitamínů B6 & B12.

NEPODCEŇUJTE skryté překyselení získávané zejména z FAST FOOD, instatních a chemicky upravovaných surovin a nápojů chudých na PŘÍRODNÍ vitamíny a minerály. ZVYŠUJTE svoji acidobazickou bilanci na požadovanou úroveň alespoň 7,35 pH a vždy zvažujte CO a KDE jíte.


Jestliže je toto Vaše nejoblíbenější jídlo, nedivte se, že Vaše pH bilance je 4,4 pH a CPI 6,9 (viz tabulka) a že si vykračujete vstříc řadě potíží.

Chemicky dopovaná strava a (polo)hotová jídla v konzervě ničí buněčnou imunitu již v jejím samotném počátku přímo (přidáváním většiny “éček”) nebo minimálně nepřímo mizivým obsahem přírodních minerálních látek, prvků a vitamínů.

Vakcína téměř jistě nebude všelék a už vůbec nebude vhodná pro každého a jednou provždy. Čím nižší CPI-imunita, tím nižší ochranný štít. Zdá se, že to bude spíše obtěžující boj s komárem a nezapomínejme, že každá síť se proděraví, zejména když se o to neustále snažíme. Každý z nás musí vzít své zdraví do svých vlastních rukou a změnit svůj život. Neexistuje jiná cesta, jak si vrátit buněčnou imunitu zpět.

Všechny zvyšující se / klesající počty nakažených lidí nám jenom říkají, jak těsně jsme přiklopili bezpečnostní víko, nic víc. COVID tu s námi zůstane skrytě číhat na naše pochybení. Každý si může snadno zjistit osobní odhadovanou náchylnost na infekci COVID včetně očekávaného průběhu onemocnění pomocí zjednodušeného modelu a uvedené tabulky nezávisle na svém věku, když zjištěnou hodnotu homocysteinu vydělí nejnižší hodnotou pH ranní moče (pH-bilance je zpravidla nižší, pro tento informativní propočet je údaj dostatečný).

Uvedená tabulka odpovídá hodnotám body mass indexu (BMI) těsně pod 25. K podchycení Vaší vlastní tělesné konstituce a faktoru času upravte Váš index CPI takto:

  • BMI spíše k hodnotě 18,5 snižuje index o -0,5 stupně tabulky
  • BMI do hodnoty 30 zvyšuje index o +0,5 stupně tabulky
  • BMI vyšší hodnota než 30 zvyšuje index o +1,0 stupeň tabulky
  • významně časté pasivní kouření zvyšuje index o O,5 stupně tabulky
  • pasivní a aktivní kouření zvyšuje index o +1,0 stupeň tabulky

Stupně imunity a predispozice nákazy COVID-19 v České republice

Nižší hodnota Hcy a indexu CPI znamená vyšší imunitu k nákaze COVID-19, naopak čím nižší hodnota pH, tím vyšší překyselení organismu a klesající imunita.

Stupeň celkové imunityhcy mmol/lpH-bilanceindex CPI% obyv. počet obyvatel vnímavost na
COVID -19
téměř bezpečný
<6,34
>7,5<0,846,5692 tis.velmi malá, buněčná imunita zvládá dobře ojedinělý kontakt; možnost trvalých následků velmi nízká
pouze běžný<12,5 <7,1<1,7662,06 603 tis.velmi pravděpodobná, tvorba protilátek aktivována, o průběhu rozhodují další faktory; možné dlouhodobější následky
varovně slabý<19,5<6,6<2,9520,22 151 tis.100 % při denně opakované expozici, zcela jasné klinické příznaky, vysoce infekční pro oslabené okolí; pravděpodobně dlouhodobé / trvalé omezení vnitřních struktur
pravidelně selhávající <24,5 <5,0<4,904,0426 tis.100% i při jednorázové expozici víru, výrazně omezené/selhávající funkce orgánů, zahlcenost CO2, chronický zánět v těle; dlouhodobá zátěž hcy více než 5 let + pH bilance < 6 více než 3 roky => …
kritický24,529,8<4,5>5,445,0532 tis.=> stav je důsledkem . . .
velmi kritický>29,8<4,1<7,271,7182 tis.DLOUHODOBÉHO a NEŘEŠENÉHO překyselení organismu, při hcy >29 po 10 až 12 letech začíná zpravidla pozvolna propad bilance pH pod 4,5, buněčná imunita neexistuje, VAKCÍNY jsou téměř NEÚČINNÉ, tělo nemá zdroje na tvorbu protilátek, nastupuje demence, organismus umírá následkem celkového selhání v důsledku ataku i běžných nemocí / úrazů nebo omezené mobility
neúčinný, udržovaný pouze medikací>30,03

vakcíny NEÚČINNÉ
=3,99>7,520,664 tis.při kritických hodnotách dalších faktorů neslučitelné se životem
Legenda:
Hcy-mmol/l………… celková hodnota homocysteinu (volného i vázaného) v lidském těle v mmol/ l krve
pH-bilance…………….celková bilance kyselosti organismu včetně pohotovostní zásoby alkality
CPI ………………….“covid predisposition index“ index primordiální imunity (podíl CPI = hcy limit / pH bilance)

Pozn: výše uvedené hodnoty jsou zprůměrované odhady dle dostupných údajů pro Českou republiku a výsledky našich měření a modelů
Zdroje:
MUDr. Karel Erben – studie o vlivu homocysteinu na vznik civilizačních chorob
REGENEA Centrum – vlastní analytické studie, modely a kvantifikace měření
https:// www.mujdetox.online, https://www.regenea.eu

Výrazné riziko vysoké hladiny homocysteinu v krvi a vysokého překyselení organismu je tak varující, že index predispozice na COVID-19 (CPI) by se mohl nazývat také . . .

... indexem obezity, … cukrovky nebo vysokého krevního tlaku

Změňte svůj způsob života dřív, než Vás to naučí život sám způsobem jemu vlastním !

Fatálně vyjímečné riziko vysoké hladiny homocysteinu a vysokého překyselení je tak varující, že index CPI by mohl být nazýván také indexem celkové predispozice imunity nebo

… indexem předurčenosti k obezitě, … indexem předurčenosti k cukrovce, … indexem předurčenosti k vysokému krevnímu tlaku

Změňte svůj způsob života dřív, než Vás to naučí svým způsobem život sám !