COVID-19: Jak (pře)žít

Nespoléhejte na vakcínu, pokud neznáte Vaši skutečnou hladinu homocysteinu a překyselení organismu – COVID je zákeřný nepřítel, pro lidi s homocysteinem nad 15 mmol je jeho zvládnutí tělo devastující zátěž, nad 25 mmol to už je opravdu dříve nebo později o život !

Při setrvalé hladině homocysteinu nad 12 mmol/l a pH < 6,5 kromě jiného vzniká

  • riziko vzniku autismu u dětí po očkováních v prvních letech života
  • syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi spojené s virem COVID-19 u dětí (PIMS-TS, také MIS-C)
  • riziko rozvoje rakoviny (nejen) pohlavních orgánů
  • snižující se schopnost přirozeného početí (u žen i mužů)
  • riziko trvalé obezity dětí i dospělých

Homocystein ve vyšší než bezpečné hladině 6,34 se chová v těle obdobně destruktivně jako alkohol (bilance v těle pH_4,042). Homocystein (bilance v těle pH 4,025) je aminokyselina.

Před očkováním proti covidu ani po něm by lidé neměli pít alkohol

“Alkohol má negativní vliv na množství lymfocytů v krvi, tudíž i následná odpověď imunitního systému na vakcínu je omezená. Podle zjištění britské specialistky na urgentní medicínu Ronx Ikhariové po vypití tří sklenek prosecca dochází až k 50% snížení počtu lymfocytů v krvi.

Lymfocyty přitom tvoří 20-40 % celkového počtu bílých krvinek a jsou koncentrované v centrálních lymfatických orgánech a tkáních, tedy ve slezině, mandlích a lymfatických uzlinách, kde pravděpodobně dochází i k počáteční imunitní reakci na vakcínu. Při snížení počtu lymfocytů v těle tedy může dojít ke slabší odpovědi organismu,” upozorňuje pro Daily Mail imunoložka Sheena Cruickshanková z Manchesteru.

4. 1. 2021, https://www.novinky.cz/koronavirus/ …

Není to jenom COVIDem …

Všechny stresující události dneška včetně stoupajícího počtu zemřelých by mohly být pouhým prologem k opravdu rozsáhlé kalamitě, protože současná konzumní společnost otevírá dveře ke zvýšené úmrtnosti populace při mutacích virů, jako jsou další (korona)viry. Zjistili jsme těsnou korelaci mezi vysokou koncentrací homocysteinu v krvi, skrytým vysokým překyselením organismu (společně s dalšími kofaktory) a silnou nakažlivostí nemocí COVID-19 s jejím těžkým až fatálním průběhem.

Zabýváme se účinnými způsoby jak uzdravit / udržet naše klienty ve skutečném zdraví. Během více než desetileté praxe založené na vynikajících výzkumných studiích a závěrech českého lékaře MUDr. Karla Erbena (týkajících se podstaty aminokyseliny homocystein a jejího rozhodujícího vlivu na vznik všech civilizačních onemocnění) jsme objevili PŘÍMOU KORELACI mezi vysokou koncentrací homocysteinu v krvi, skrytým překyselením organismu (společně s dalšími kofaktory) a rozsáhlou infekčností COVID-19 s jejími fatálními průběhy. Zdá se, že COVID – obrazně řečeno – používá těchto vzájemných propojení jako „dopravního systému“, který mu umožňuje napadnout jakoukoliv část lidského těla, která je v době nákazy nejvíce oslabena. Vysoká koncentrace homocysteinu v krvi podstatně napomáhá k jejímu zahušťování se všemi důsledky na vysoký krevní tlak a riziko trombózy.

Co dělat a kam se obrátit?

Ačkoliv se klasická medicína staví ke zjištěním ohledně homocysteinu odmítavě, nikdo Vám nemůže bránit si sami pro sebe zjistit a pro vlastní bezpečnost snížit svůj „ index náchylnosti k nákaze COVID“ (covid predisposition index – CPI), abyste se vyhnuli vysoké pravděpodobnosti nemocí a neduhů naší moderní doby – obezitě, cukrovce, vysokému krevnímu tlaku a mnohým dalším.

Požádejte svého lékaře o zjištění hladiny Vašeho celkového (volného i vázaného) homocysteinu. SNIŽUJTE JEJ na nejnižší možnou bezpečnou úroveň, která je pod 6,4 mmol/l, a konzumujte výživnou stravu s obsahem zejména kyseliny listové, vitamínů B6 & B12.

NEPODCEŇUJTE skryté překyselení získávané zejména z FAST FOOD, instatních a chemicky upravovaných surovin a nápojů chudých na PŘÍRODNÍ vitamíny a minerály. ZVYŠUJTE svoji acidobazickou bilanci na požadovanou úroveň alespoň 7,35 pH a vždy zvažujte CO a KDE jíte.


Jestliže je toto Vaše nejoblíbenější jídlo, nedivte se, že Vaše pH bilance je 4,4 pH a CPI 6,9 (viz tabulka) a že si vykračujete vstříc řadě potíží.

Chemicky dopovaná strava (polo)hotová jídla v konzervě ničí buněčnou imunitu již v jejím samotném počátku přímo (přidáváním většiny “éček”) nebo minimálně nepřímo mizivým obsahem přírodních minerálních látek, prvků a vitamínů.

Vakcína téměř jistě není všelék a už vůbec nebude vhodná pro každého a jednou provždy. Čím nižší CPI-imunita, tím nižší ochranný štít. Zdá se, že to bude spíše obtěžující boj s komárem a nezapomínejme, že každá síť se proděraví, zejména když se o to neustále snažíme. Každý z nás musí vzít své zdraví do svých vlastních rukou a změnit svůj život. Neexistuje jiná cesta, jak si vrátit buněčnou imunitu zpět.

Všechny zvyšující se / klesající počty nakažených lidí nám jenom říkají, jak těsně jsme přiklopili bezpečnostní víko, nic víc. COVID tu s námi zůstane skrytě číhat na naše pochybení. Každý si může snadno zjistit osobní odhadovanou náchylnost na infekci COVID včetně očekávaného průběhu onemocnění pomocí zjednodušeného modelu a uvedené tabulky nezávisle na svém věku, když zjištěnou hodnotu homocysteinu vydělí nejnižší hodnotou pH ranní moče (pH-bilance je zpravidla nižší, pro tento informativní propočet je údaj dostatečný).

Uvedená tabulka odpovídá hodnotám body mass indexu (BMI) těsně pod 25. K podchycení Vaší vlastní tělesné konstituce a faktoru času upravte Váš index CPI takto:

  • BMI spíše k hodnotě 18,5 snižuje index o -0,5 stupně tabulky
  • BMI do hodnoty 30 zvyšuje index o +0,5 stupně tabulky
  • BMI vyšší hodnota než 30 zvyšuje index o +1,0 stupeň tabulky
  • významně časté pasivní kouření zvyšuje index o O,5 stupně tabulky
  • pasivní a aktivní kouření zvyšuje index o +1,0 stupeň tabulky

Stupně imunity a predispozice nákazy COVID-19 v České republice

Nižší hodnota Hcy a indexu CPI znamená vyšší imunitu k nákaze COVID-19, naopak čím nižší hodnota pH, tím vyšší překyselení organismu a klesající imunita.

Stupeň celkové imunityhcy mmol/lpH-bilanceindex CPI% obyv. počet obyvatel vnímavost na
COVID -19
A+bezpečný
<6,34
>7,5<0,845,8618 tis.velmi malá, vrozená buněčná imunita zvládá perfektně ojedinělý kontakt; možnost trvalých následků sporadická
Atéměř bezpečný<7,5>=7,35<1,025,1543 tis.malá, buněčná imunita zvládá dobře ojedinělý kontakt; možnost trvalých následků mizivá
Bpouze běžný<12,5 <7,35<1,7659,06 284 tis.velmi pravděpodobná, tvorba protilátek aktivována, o průběhu rozhodují další faktory; možný dlouhodobější post-covid
B-varovně slabý<19,5<6,6<2,9519,12 034 tis.100 % při denně opakované expozici, zcela jasné klinické příznaky, vysoce infekční pro oslabené okolí; pravděpodobně dlouhodobé / trvalé omezení vnitřních orgánových struktur
Cpravidelně selhávající <24,5 <5,0<4,903,7394 tis.100% i při jednorázové expozici víru, výrazně omezené/selhávající funkce orgánů, zahlcenost CO2, chronický zánět v těle; dlouhodobá zátěž hcy více než 5 let + pH bilance < 6 více než 3 roky => …
C-kritický24,529,8<4,5>5,445,0532 tis.=> stav je důsledkem . . .
Dvelmi kritický>29,8<4,1<7,271,7181 tis.DLOUHODOBÉHO a NEŘEŠENÉHO překyselení organismu, při hcy >29 po 10 až 12 letech začíná zpravidla pozvolna propad bilance pH pod 4,5, buněčná imunita pro tento účel prakticky neexistuje, VAKCÍNY jsou téměř NEÚČINNÉ, tělo nemá zdroje na tvorbu protilátek, nastupuje demence, organismus umírá následkem celkového selhání v důsledku ataku i běžných nemocí / úrazů nebo omezené mobility
D-neúčinný, udržovaný pouze medikací>30,03

vakcíny NEÚČINNÉ
=3,99>7,520,664 tis.při kritických hodnotách dalších faktorů neslučitelné se životem
Legenda:
Hcy-mmol/l………… celková hodnota homocysteinu (volného i vázaného) v lidském těle v mmol/ l krve
pH-bilance…………….celková bilance kyselosti organismu včetně pohotovostní zásoby alkality
CPI ………………….“covid predisposition index“ index primordiální imunity (podíl CPI = hcy limit / pH bilance)

Pozn: výše uvedené hodnoty jsou zprůměrované odhady dle dostupných údajů pro Českou republiku a výsledky našich měření a modelů
Zdroje:
MUDr. Karel Erben – studie o vlivu homocysteinu na vznik civilizačních chorob
REGENEA Centrum – vlastní analytické studie, modely a kvantifikace měření
https:// www.mujdetox.online, https://www.regenea.eu

Výrazné riziko vysoké hladiny homocysteinu v krvi a vysokého překyselení organismu je tak varující, že index predispozice na COVID-19 (CPI) by se mohl nazývat také . . .

... indexem obezity, … cukrovky nebo vysokého krevního tlaku

Změňte svůj způsob života dřív, než Vás to naučí svým způsobem život sám !